جلسه معارفه دکتر رحیم لو بعنوان ریاست هیئت مدیره بیمه میهن