دوشاخص مهم صادرات «محصولات فناوری‌های پیشرفته» و« خدمات فنی و مهندسی» بیانگرمیزان صادرات دانش در کشورمی باشند. در سال های اخیر سهم صادرات دانش در سبد صادراتی کشورنسبت به سایر اقلام بسیار ناچیزو تحقیر آمیز بوده است . این در حالی است که برخی کشور های دارای اقتصاد در حال توسعه و یا کشورهای صنعتی […]

دوشاخص مهم صادرات «محصولات فناوری‌های پیشرفته» و« خدمات فنی و مهندسی» بیانگرمیزان صادرات دانش در کشورمی باشند. در سال های اخیر سهم صادرات دانش در سبد صادراتی کشورنسبت به سایر اقلام بسیار ناچیزو تحقیر آمیز بوده است . این در حالی است که برخی کشور های دارای اقتصاد در حال توسعه و یا کشورهای صنعتی نوین ، حجم صادرات فناوریهای پیشرفته خود را طی سال های گذشته ، به طور مستمر افزایش داده‌اند.
بر اساس آمار های منتشره در سال ۲۰۱۶- ۲۰۱۷ ، صادرات فناوریهای پیشرفته کشور های چین ، مالزی و کره تقریباً در حدود ۲۵درصد از مجموع تولیدات صادراتی این کشور ها بوده است .
رفع برخی موانع اقتصادی کلان نظیر بستر سازی مناسب قانونی ، تلاش درثبات نرخ ارز، بهبود مستمرساختار های سیاستگذاری و اجرایی کشورهای مذکورو تدوین بسته‌های سیاستی و پولی مناسب ، همگی برحمایت از حوزه صادرات بویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورها ، تاثیر مطلوب داشته است .
بدیهی است در شرایط کنونی که بی ثباتی نرخ ارزوکاهش ارزش پول ملی تاثیر مخرب برشاخص های مهم اقتصادی کشور دارد و مباحث بر گرفته ازاین دو موضوع ، کم کم به نقل محافل روشنفکری اقتصادی تبدیل شده است به نظر می رسد هرگونه تحلیل اقتصادی در آینده ، بدون در نظر داشتن تاثیرعدم امنیت سرمایه گذاری بر اقتصاد کشور، امری عوام فریبانه باشد.
قطعاً دسترسی به دور نمای مثبت وضعیت اقتصادی کشور بویژه در حوزه صادرات محصولات فناوری‌های پیشرفته و خدمات فنی و مهندسی ، معطوف به خروج از وضعیت کنونی وارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات این بخش با هدف تولید کالای ایرانی جهت صادرات میسر بوده و تنها با اشاعه فرهنگ مناسب بازاریابی بین المللی ، می توان امید وار بود که این بخش صادرات کشورنسبت به گذشته ، نتایج مطلوب تری تحصیل نماید .

نویسنده : admin_rahimlo | دسته : یادداشت و مقالات | نظرات کاربران (1)
تگ ها: , ,